30 eksperter giver deres bud på, hvad der kommer til at definere dit kommende årtis arbejdsliv
Fremtid

30 eksperter giver deres bud på, hvad der kommer til at definere dit kommende årtis arbejdsliv

Teknologi og kompetencer er to af de ting, der kommer til at definere det næste årti på arbejdsmarkedet og det kræver samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, mener 30 eksperter.

Grafik: Maja Henriksen
28. december 2021

På Vigeur har vi det seneste års tid haft flere artikler, der kigger lidt ind i fremtiden. Vi har for eksempel kigget på tendenser for fremtidens arbejdsliv og på dit fremtidige kontor, både som det kommer til at se ud fysisk, og hvordan det måske kan se ud, hvis Facebook får sin vilje.

Men vi er heldigvis ikke de eneste, der tænker tanker om fremtidens arbejdsliv.

Det har man også gjort i et stort samarbejdsprojekt kaldet Future of Work, som er lavet af det norske Arbeidsmiljøinstitut i Oslo og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

Projektets formål var at afdække udfordringer og muligheder for arbejdsmiljøet og arbejdslivet inden for de næste 10-15 år.

I projektet samlede man i alt 30 eksperter der repræsenterede forskellige typer typer interesseorganisationerne, spændende fra arbejdsmarkedets parter, myndigheder (Arbejdstilsynet) og andre arbejdsmiljøprofessionelle, som arbejdsmedicinere, arbejdsmiljørådgivere og arbejdsmiljø- eller arbejdslivsforskere.

Jeg har talt med seniorforsker og Det Nationale Forskningscenters projektleder, Jesper Kristiansen om de vigtigste konklusioner fra projektet.

Hvad kommer til at have indflydelse på vores arbejdsliv i fremtiden?

I projektet blev der indsamlet en stor mængde data i form af 30 eksperters svar og vurderinger af over 200 udsagn om den fremtidige udvikling inden for arbejdslivet. For at strukturere analysen af den store mængde af data, blev udsagnene opdelt i seks overordnede emner:

Teknologi

Demografi

Globalisering

Miljø og klimaforandringer

Kompetencer

Politiske, kulturelle og sociale udviklinger

Denne første ’grovsortering’ af udsagnene peger på, at der er to emner, som klart træder frem: ’Kompetencer’ og ’Teknologi’.

Det er ikke overraskende, at de to emner optræder så ofte. De hænger også sammen: Den teknologiske udvikling sætter også nye krav til kompetencerne.

Der var en generel enighed blandt eksperterne i Future-of-work projektet om, at virksomhederne havde en stigende interesse i at investere i uddannelse og kompetenceløft af deres medarbejdere.

’Teknologi’ blev ligesom ’kompetencer’ italesat som et generelt emne, og der peges derfor ikke på specifikke teknologiske udviklinger. Den eneste undtagelse er robotteknologi, som eksperterne – ikke overraskende – peger på vi få stigende betydning i fremtiden.

Hvilke(n) ting kommer til at have størst effekt på kort sigt og på lang sigt?

I Future-of-work projektet blev eksperterne bedt om at tage stilling til udviklinger og udfordringer inden for de næste 10-15 år. De er ikke blevet bedt om at vurdere, hvilken udviklingstendens, der har den største effekt, så det bliver min personlige mening.

For det første, så er næppe én bestemt ting, som er lige vigtigt i alle brancher og alle typer jobs.

Der vil givetvis også i fremtiden være jobs og brancher, som pludseligt bliver ramt af store forandringer pga. en ny udvikling.

Men hvis man skal pege på en bestemt gennemgående udvikling, som har manifesteret sig meget pludseligt inden for det sidste år i mange brancher, så er det udbredelsen af hjemmearbejde.

Hjemmearbejde i stor udstrækning er muliggjort af ny informationsteknologiske udviklinger, som fx har gjort det muligt, at holde møder online, og at tilgå, behandle og dele data og viden hjemmefra, osv.

Fleksibilitet: Arbejde fra hjemmet i stedet for på arbejdspladsen kan give mere fleksibilitet for arbejdstageren, fx man kan bedre selv bestemme, hvornår man tager en pause, man kan ordne private ærinder og arbejde senere, osv.

Men denne fleksibilitet har også en bagside: Arbejdstageren kan måske komme til glemme eller udskyde pauser og får dermed ikke opfyldt behov for at restituere sig, fordi man er ’i flow’ (arbejdet kører godt), eller fordi der hele tiden er stramme deadlines, og der er ikke er nogen til at sætte grænser for arbejdet.

Noget andet er, at ikke alle medarbejdere har lige gode muligheder for at arbejde hjemmefra, eller for at være produktive hjemmefra.

Ledelse: God ledelse er også udfordret af hjemmearbejde. Det drejer sig ikke kun om udfordringer af kommunikation og feedback, og lederen kan følge med i, at opgaveløsningen går fremad og medarbejderen ikke er gået i stå.

Det drejer sig også om, at lederens fornemmelse for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø kan risikere at gå tabt, når medarbejderne arbejder hjemme.

Sociale bånd: De sociale relationer til kolleger (og ledere) risikerer også at lide under hjemmearbejdet. Disse relationer er vigtige ikke kun for kommunikationen på arbejdspladsen, men de er også vigtige for at skabe fællesskabsfølelse, engagement og kreativitet.

Arbejdspladsen og medarbejderne risikerer dermed at tabe noget værdifuldt, når alle arbejder hjemmefra i stedet for på en fysisk arbejdsplads.

Hvordan imødekommer vi fremtiden bedst?

Samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden: Eksperterne i Future-of-work projektet foreslog bl.a., at virksomhederne skulle investere i nye teknologier for øge effektivitet og produktivitet.

Denne anbefaling er måske ikke særligt overraskende. Til gengæld blev det også anbefalet at investere i at udvikle et godt digitalt arbejdsmiljø for at adressere de udfordringer, som der opstår i samspillet mellem ny teknologi og mennesker på arbejdspladsen.

Sådanne udfordringer løses bedst – stadig ifølge eksperterne i projektet – gennem samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Vigtigheden af at udvikle og fastholde kompetencer i et livslangt perspektiv, bliver også italesat at eksperterne i Future-of-work-projektet.

Dette er en opgave for såvel virksomhederne som arbejdstagerne. Det kan også være en god ide, at virksomheder styrker indsatsen for at fastholde ældre medarbejdere, som repræsenterer en stor værdi i form af deres kompetencer.